1) Dengxue Li#, Zhi Xing#, Lu Huang, Xiangchuan Meng, Xiaotian Hu, Ting Hu*, Yiwang Chen*, Spontaneous Formation of Upper Gradient Two-Dimensional Structure for Efficient and Stable Quasi-2D Perovskites, Adv. Mater. 33 (34), 2101823 (2021).

2) Wangping Sheng#, Jia Yang#, Xiang Li, Gengling Liu, Zhuojia Lin, Juan Long, Shuqin Xiao, Licheng Tan*, Yiwang Chen*, Tremendously Enhanced Photocurrent Enabled by Triplet-Triplet Annihilation Up-Conversion for High-Performance Perovskite Solar Cells, Energy Environ. Sci. 14 (6), 3532-3541 (2021). 2021.06

3) Li Rao#, Xiangchuan Meng#, Shuqin Xiao, Zhi Xing, Qingxia Fu, Hongyu Wang, Chenxiang Gong, Ting Hu, Xiaotian Hu*, Rui Guo* and Yiwang Chen*, Wearable Tin-based Perovskite Solar Cells Achieved by a Crystallographic Size-Effect, Angew. Chem. Int. Ed. 60 (26), 14693-14700 (2021). 2021.06

4) Xiangchuan Meng#, Zheren Cai#, Yanyan Zhang#, Xiaotian Hu*, Zhi Xing, Zengqi Huang, Zhandong Huang, Yongjie Cui, Ting Hu, Meng Su, Xunfan Liao, Lin Zhang, Fuyi Wang, Yanlin Song*, Yiwang Chen*, Bio-inspired vertebral design for scalable and flexible perovskite solar cells, Nat. Commun. 11, 3016 (1-10) (2020). 2020.06

5) Kai Yuan* Dirk Lützenkirchen-Hecht, Longbin Li, Ling Shuai, Yizhe Li, Rui Cao, Ming Qiu*, Xiaodong Zhuang*, Michael K. H. Leung, Yiwang Chen* and Ullrich Scherf, Boosting Oxygen Reduction of Single Iron Active Sites via Geometric and Electronic Engineering: Nitrogen and Phosphorus Dual-Coordination, J. Am. Chem. Soc. 142 (5), 2404-2412 (2020). Supplementary Cover. ESI Highly Cited Paper. Top 10 Most Cited Paper. 2020.02

6) Xiangchuan Meng, Zhi Xing, Xiaotian Hu*, Zengqi Huang, Ting Hu, Licheng Tan, Fengyu Li*, Yiwang Chen*, Stretchable perovskite solar cells with extremely recoverable performance, Angew. Chem. Int. Ed. 59 (38), 16602-16608 (2020). Inside Back Cover. VIP Paper. Highlighted by ChemViews. 2020.09

7) Xiaopeng Duan#, Xiang Li#, Licheng Tan*, Zengqi Huang, Jia Yang, Gengling Liu, Zhuojia Lin, Yiwang Chen*, Controlling Crystal Growth via Autonomously Longitudinal Scaffold for Planar Perovskite Solar Cells, Adv. Mater. 32 (26), 2000617 (1-11) (2020). 2020.07

8) Ji Wan#, Lifu Zhang#, Qiannan He, Siqi Liu, Bin Huang, Lei Hu, Weihua Zhou, Yiwang Chen*, High-Performance Pseudo-Planar Heterojunction Ternary Organic Solar Cells with Non-Fullerene Alloyed Acceptor, Adv. Funct. Mater. 30 (14), 1909760 (1-9) (2020). 2020.04. Highlighted by PV Magazine

9) Siqi Liu#, Dong Chen#, Xiaotian Hu*, Zhi Xing, Ji Wan, Lin Zhang*, Licheng Tan, Weihua Zhou and Yiwang Chen*, Printable and large-area organic solar cells enabled by a ternary pseudo-planar heterojunction strategy, Adv. Funct. Mater. 30 (36), 2003223 (1-8) (2020). 2020.09

10) Tao Liu, Youdi Zhang*, Yiming Shao, Ruijie Ma, Zhenghui Luo*, Yiqun Xiao, Tao Yang, Xinhui Lu, Zhongyi Yuan, He Yan*, Yiwang Chen*, and Yongfang Li, Asymmetric Acceptors with Fluorine and Chlorine Substitution for Organic Solar Cells Toward 16.83% Efficiency, Adv. Funct. Mater. 30 (24), 2000456 (1-8) (2020). ESI Highly Cited Paper. 2020.06